17°C

Volg ons op
social media

(English below)

Wat is Berlijnplein?
Berlijnplein is een plek met een hart voor de stad en cultuur in Utrecht Leidsche Rijn. Op het plein werken de pleingenoten samen aan een kleurrijk en veelzijdig cultureel programma voor iedereen. Het gaat om zowel amateur- als professionele kunst en cultuur. Het aantal organisaties zal de komende jaren nog sterk groeien. De organisaties zijn verbonden rondom het thema ‘De Toekomst van de Stad’. Vernieuwen en verbinden: je kan hier kunstinstallaties ervaren, dans en theater zien, een festival bezoeken, meedoen aan een stadsdebat of ongedwongen de sfeer komen proeven aan een picknick tafeltje of op het terras bij Venster. Berlijnplein is een plek om anderen te ontmoeten, een plek om talenten van anderen en jezelf te ontdekken, voor talentontwikkeling en het experiment.

Wat maakt Berlijnplein uniek?
De optelsom is veel meer dan de som der delen. Cultuurcluster Berlijnplein huisvest een breed scala aan culturele, creatieve en maatschappelijke organisaties. De organisaties vinden elkaar in het thema ‘De toekomst van de stad’ en maken een spraakmakend en divers programma voor een brede doelgroep, jong en oud, uit Leidsche Rijn, de stad en ver daarbuiten. Een programma van en voor iedereen. Verbinding en samenwerking zijn het vertrekpunt, met elkaar en de doelgroep.

Voor wie is Berlijnplein?
Berlijnplein heeft zijn basis in Leidsche Rijn. Het cultuurcluster programmeert met en voor een brede groep mensen uit de wijk, de stad en daarbuiten. Dit betekent niet dat alles wat te zien en te doen is op Berlijnplein gericht is op een brede doelgroep. De ene keer zal het een activiteit zijn voor jong en oud, uit Leidsche Rijn en de stad. Een andere keer zal het een activiteit met landelijke of internationale uitstraling zijn gericht op een specifieke groep belangstellenden. Beide kan, als de totale programmering maar de brede doelgroep in ogenschouw houdt.

Wat gebeurt er op Berlijnplein?
Op Berlijnplein is altijd wat te doen, Berlijnplein is altijd open. De buitenexposities zijn 24/7 toegankelijk. Ook kan je altijd aanschuiven bij een van de picknicktafels. Het wijkrestaurant Venster is van woensdag tot en met zondag vanaf 11 uur geopend. Naast deze doorlopende activiteiten zijn er wisselende programma’s: van theater, dans, beeldende kunst, workshops, debatten en nog veel meer.

Wie zijn gevestigd op Berlijnplein?
Op Berlijnplein zijn een breed scala aan culturele, maatschappelijke en innovatieve organisaties gevestigd. RAUM startte op deze plek in 2017. In 2019 begon DePlaatsmaker als kwartiermaker en beheerder van een tijdelijk verzamelgebouw op Berlijnplein en vestigden het NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Goede Vrijdag, Jonge Honden en de Buurtwerkkamer zich op Berlijnplein . Drie dansgezelschappen, 155, IRC en SHIFFT zijn ook al aangesloten bij Berlijnplein en zullen gezamenlijk in de nieuwbouw de kern gaan vormen van het Danshuis. IRC en 155 verhuizen binnenkort al naar een tijdelijke studio in de Werfkelders naast Berlijnplein. De komende jaren zullen nog veel meer creatieve makers en organisaties aan gaan sluiten op deze plek.

Wat gaat er komen op Berlijnplein?
Berlijnplein is een culturele nieuwbouwontwikkeling van 9.200 m2. In het cultuurcluster komen ruimtes voor publieksprogramma en werk- en ontwikkelplekken. De gebouwen en publieke ruimte faciliteren creativiteit, innovatie en ontmoeting. Het cultuurcluster wordt circulair en energieneutraal gebouwd en geëxploiteerd, flexibel in opzet, waardoor het kan meebewegen met de veranderende behoeftes.

Hoe ziet het nieuwe ontwerp eruit van Berlijnplein?
Het Voorlopig Ontwerp (VO) van het cultuurcluster Berlijnplein is in december 2023 ingediend door consortium PleinR. Het cultuurcluster Berlijnplein wordt een levendig en duurzaam cultureel hart voor Leidsche Rijn. Er komen expositieruimtes, ateliers, studio’s voor muziek en repetitie- en presentatieruimtes voor dans en theater. Ook is er plek voor horeca, onderwijs, jongeren en groen. Lees hier het artikel “Voortgang ontwerp cultuurcluster Berlijnplein” voor meer informatie.

Hoe komt het ontwerp tot stand?
In 2021/2022 werd een consortium geselecteerd dat aan de slag is met het ontwerp. Het ontwerp is in nauwe samenspraak met gemeente, partners op het plein en de buurt tot stand gekomen. De co-creatie vormt een belangrijke pijler bij de totstandkoming van het ontwerp.

Wat is de planning voor de realisatie van Berlijnplein?
In 2021 is gestart met de aanbesteding voor selectie van een consortium en eind 2021/ begin 2022 heeft de gunning plaatsgevonden. Voorlopige planning is om de bouw te starten (eind) 2025.

Wat gebeurt er in de tijd tussen nu en 2025 met het programma op Berlijnplein?
Berlijnplein blijft tijdens de gehele periode van ontwerp en bouw open. Vanuit tijdelijke gebouwen, waarin al ervaringen worden opgedaan met circulariteit, opereren de culturele organisaties en kan je de vele exposities, theater- en dansvoorstellingen en vele andere activiteiten gewoon blijven bezoeken. In de fasering van de nieuwbouw is hiermee rekening gehouden.

What is Berlijnplein?
Berlijnplein is a place with a heart for the city and culture in Utrecht Leidsche Rijn. On the square, the Square Partners work together to create a colourful and versatile cultural programme for everyone. This programme includes both amateur and professional arts and culture. The number of organisations will significantly increase over the coming years. These organisations are connected around the theme ‘The Future of the City’. Innovating and connecting: you can experience art installations, see dance and theater performances, attend festivals, participate in city debates, or simply enjoy the atmosphere at a picnic table or terrace at Venster. Berlijnplein is a place to meet others, discover the talents of others and yourself, for talent development, and experimentation.

What makes Berlijnplein unique?
The whole is greater than the sum of its parts. Berlijnplein’s culture cluster houses a wide range of cultural, creative, and community organisations. These organisations come together around the theme ‘The Future of the City’ to create a groundbreaking and diverse programme for a broad audience, young and old, from Leidsche Rijn, the city, and beyond. It’s a programme by and for everyone. Connection and collaboration are the starting point, with each other and the target audience.

Who is Berlijnplein for?
Berlijnplein has its roots in Leidsche Rijn. The culture cluster programmes with and for a broad group of people from the neighbourhood, the city, and beyond. This doesn’t mean that everything you see and do at Berlijnplein is aimed at a broad audience. Sometimes, it will be an activity for young and old, from Leidsche Rijn and the city. Other times it will be an activity with national or international appeal aimed at a specific group of interested parties. Both are possible, as long as the overall programming considers the broad audience.

What happens at Berlijnplein?
There’s always something happening at Berlijnplein: it’s always open. The outdoor exhibitions are accessible 24/7. You can always join one of the picnic tables. The neighbourhood restaurant Venster is open from Wednesday to Sunday from 11 am. In addition to these ongoing activities, there are changing programmes: from theater, dance, visual arts, workshops, debates, and much more.

Who is located at Berlijnplein?
Berlijnplein houses a wide range of cultural, community, and innovative organisations. RAUM started at this location in 2017. In 2019, DePlaatsmaker began as a pioneer and manager of a temporary collective building on Berlijnplein, and NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Goede Vrijdag, Jonge Honden, and Buurtwerkkamer established themselves at Berlijnplein. Three dance companies, 155, IRC, and SHIFFT, are also already part of Berlijnplein and will collectively form the core of the Dance House in the new construction. IRC and 155 will soon move to a temporary studio in the Canal Cellars next to Berlijnplein. In the coming years, many more creative makers and organisations will join this place.

What’s coming to Berlijnplein?
Berlijnplein is a cultural new construction development of 9,200 m2. The culture cluster will feature spaces for public programmes and work and development spaces. The buildings and public space will facilitate creativity, innovation, and interaction. The culture cluster will be built and operated in a circular and energy-neutral manner, with a flexible setup to adapt to changing needs.

What does the new design of Berlijnplein look like?
The Preliminary Design of the Berlijnplein Cultural Cluster was submitted in December 2023 by the PleinR consortium. The Berlijnplein Cultural Cluster will be a vibrant and sustainable cultural hub for Leidsche Rijn. It will feature exhibition spaces, studios, music studios, rehearsal and presentation spaces for dance and theater. Additionally, there will be provisions for catering, education, youth facilities, and green spaces. For more information, read the article “Voortgang ontwerp cultuurcluster Berlijnplein” (in Dutch).

How is the design created?
In 2021/2022, a consortium was selected to work on the design. The design is developed in close consultation with the municipality, partners at the square, and the neighbourhood. Co-creation is an important pillar in creating the design.

What is the timeline for the realisation of Berlijnplein?
In 2021, the tendering process began to select a consortium, and the awarding took place at the end of 2021/early 2022. The preliminary plan is to start construction in 2025.

What will happen to the programme at Berlijnplein between now and 2025?
Berlijnplein will remain open throughout the entire design and construction period. Cultural organisations operate from temporary buildings, where experiences are already gained with circularity, and you can continue to visit the many exhibitions, theater and dance performances, and many other activities. This phased approach to new construction has been taken into account.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief